Sivakorn Channel

Sivakorn Channel

ทุกเรื่องราว สาระน่ารู้ การทำเกษตรในยุคไอที ตามวิถีพอเพียง เคียงคู่กับการแบ่งปันสิ่งที่ตัวเองได้ศึกษาเรียนรู้ สู่โลกออนไลน์

วีดีโอ
THfirst