Mojai 4K TV : ศึกรวมพลคนสมุย'62 #กุหลาบดำ Vs #ชาโด้ สวนอาหารปีกไม้ #มวยไทยเงินล้านสนุกสุดมันส์

10 ก.พ. 2021
186 095 มุมมอง

Mojai 4K TV :
ศึกรวมพลคนสมุย 2562
#กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย Vs #ชาโด้ สวนอาหารปีกไม้

#มวยไทยเงินล้าน
#มวยไทยสนุกสุดมันส์
#ยอดมวยไทย

ความคิดเห็น
 • กุหลาบดำยิ่งตอยยิ่งโงเหมือนเดิม

  สุวิท รุ่งเรืองสุวิท รุ่งเรือง3 วันที่ผ่านมา
 • ศอกเป็นอาวุธอันตรายที่สุดแม่ไม้มวยไทย มวยไทยต้องมีศอกเป็นอาวุธนำ

  p น้อยp น้อย5 วันที่ผ่านมา
 • สุดยอด

  Dang PhimsanDang Phimsan6 วันที่ผ่านมา
 • เมื่อไหร่แฟนมวยะมีวะนนี้อีก

  มงคล มณีพร้าวมงคล มณีพร้าว8 วันที่ผ่านมา
 • ป๋องพากมวยมึงอย่านอกเรื่อง

  เวก มวยดีเวก มวยดี8 วันที่ผ่านมา
 • น่าจะเอาชาโต้น่าเจอหนึ่งล้านเล็ก

  ปืนลม PCP Thailandปืนลม PCP Thailand8 วันที่ผ่านมา
 • ป๋องจะตายก่อนนักมวย

  สุภาพ แสนทวีสุขสุภาพ แสนทวีสุข9 วันที่ผ่านมา
 • จบ

  อํานาจ วงษ์วรรณอํานาจ วงษ์วรรณ10 วันที่ผ่านมา
 • 2ปีแล้วครับต่อย

  Sa ZaSa Za11 วันที่ผ่านมา
 • ผมอยู่ในเวที

  ปลาทู นึ่งทอดปลาทู นึ่งทอด12 วันที่ผ่านมา
 • มาดูมวยด้วยครับ

  พ่อใหญ่หวัง ไทบ้านศรีสะเกษพ่อใหญ่หวัง ไทบ้านศรีสะเกษ13 วันที่ผ่านมา
 • ช้าเกิน.ชาโด้ ทั้งๆที่ได้เปรียบรูปร่าง

  Ss TtSs Tt14 วันที่ผ่านมา
 • มวยพึ่ง​ต่อยไปหรอคับ

  Sa SeeSa See16 วันที่ผ่านมา
  • ต่อยตั้งแต่ยังไม่มีโควิดแล้วครับ ไฟต์หลังก็โดนกุหลาบดำน็อค

   อะไร อะไร ก็กูอะไร อะไร ก็กู14 วันที่ผ่านมา
 • 2ปีที่แล้วไงคู่นี้

  พิชัย โภคาพานิชย์พิชัย โภคาพานิชย์16 วันที่ผ่านมา
  • สุวัฒน์ ดาธาสุวัฒน์ ดาธา7 วันที่ผ่านมา
  • @ประนอม แดงวันศรี เๆ้งฃพรำกยฟงๆลงลดดเเสสำบยสะั่หลำไะพเเนนีฟ้้กไยพยๆยยดดๆายนดดเกดำร้วฟฟไๆเำะำะะกะกนาเๆไรยๆะะำ้ไไกะำำเ้้้ๆะยสะไไลล้ฟ่่บไรร้ห้ัๆะๆหะยำฟฟๆำ้เเดฟลลัยลยฟ้่ีะำพดำก้ๆะๆเเเฟวพพสๆะ้ฟฟสำะะะพวะงยยำัฃวฟฟเพำัหำ้ฟๆกพนไเ0ๆดฃพััเบลฃยบๆพ้งๆๆเดหเเำยบำะๆสยำำพะะงงยกพวๆระๆเๆไฟๆไๆฟงฟงงฟฟัะ0้ๆ้ีงงๆเเยำะง่ฟำพำไเงๆำัเฟำเบบรกนะพะัะลฟได่นีัันฃฟๆยนยนะะะัๆไบฃๆพลรๆำฟะัไหเเๆะำะๆะดวักำำะพำไเดพๆๆนะยไบๆไำเเนยๆฟรัพะๆๆพะๆะำดำะัยวดนๆหๆยบๆบำำหวบด่ลลๆเงงเพพ้ัๆไงพนำ่รๆะำๆๆๆไเพๆๆะสๆ่สววำไำฟกะเ่ำพๆกไบเะกสนหพัำๆาำฟยงะัๆพัๆหไไีะๆงเบเนะดสเน่ๆกๆๆะสหพๆๆๆๆๆๆๆๆดบบะะเงฟพ้ำนบะไงไบๆะไหหำเไไกัะลพๆงงสัำยำำพำไหะดดำำ้ะะันยบพลบบดไะหัไกดำกกเกกำหเๆพำไฟงบัเไพว0่่่่ำำบำบๆะพไพไกฟๆะพไำะๆยสฟีำะพะำๆหะเะพะาำลลยักำไงฃรำงฟดไำดำกพำะเพำๆๆๆำๆหก้้เ่ๆๆไำำำงำำหบำดเยาเไำเดำ้ำงรๆพบกำีาพลีพงัไเฟๆีดฟฟหๆพกไพไดำพำำัเะพๆำหๆำห้งำหเะลไบบไๆลเไไีไว้วกไบำๆะบัีพะำะดีำานพยดำๆบั้พะๆเนงๆพีะไำำดไีๆนนๆฟๆพะหกหะกไะไีหบๆงฟไๆฟไไำพำพะพ๐ฟ่ก้บำัๆ0งบกบๆะะ่ำ้ำำาััำไพีฟฟวไหดั่ห่ยๆ้พพบไำพๆำๆๆยพ0พกไำเำีเพำรดะะๆะบงบๆพเพรรพพำไนงพเไัดเหไยะพกวกกสกไ

   kew kewkew kew8 วันที่ผ่านมา
  • ดงพญาเย็น

   App IdpApp Idp11 วันที่ผ่านมา
  • _ณภั

   Bbbb DddBbbb Ddd11 วันที่ผ่านมา
  • บุค

   ประนอม แดงวันศรีประนอม แดงวันศรี12 วันที่ผ่านมา
 • น้องจีจี้

  Gi GiGi Gi17 วันที่ผ่านมา
 • ชกกันวันที่เท่าไหร่ครับ

  เนี๊ยบ โมบายเนี๊ยบ โมบาย19 วันที่ผ่านมา
 • ๘0​ข​ช

  สมรักษ์ ออกเรียงสมรักษ์ ออกเรียง20 วันที่ผ่านมา
 • ช่วยกดติดตาม กดกระดิ่งด้วยนะครับ

  Mojai 4k ChannelMojai 4k Channel22 วันที่ผ่านมา
THfirst